Regulamin

Terminy:

MacoDesign – firma pod adresem MACO JOANNA RAŚ UL NAD POTOKIEM 4 32-087 BIBICE

Sklep Internetowy MacoDesign – prowadzony przez firmę sklep internetowy, dostępny pod domeną internetową www.macodesign.eu.

Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu Internetowego Macodesign, w tym w szczególności dokonująca zakupów.

Firma - działalność gospodarcza MACO JOANNA RAŚ UL. NAD POTOKIEM 4 32-087 BIBICE NIP 678-14-55-625

 

§1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego MacoDesign, składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie Internetowym MacoDesign, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

2. Klient (użytkownik) uprawniony jest i zobowiązany do korzystania ze Sklepu Internetowego Macodesign zgodnie z jego przeznaczeniem.

3. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na nieprawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego MacoDesign, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu Internetowego MacoDesign lub jego elementy techniczne, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu Internetowego MaDodesign do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Sklepu Internetowego MacoDesign jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp.

4. Firma w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego MacoDesign spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Sklepu Internetowego MacoDesign z infrastrukturą techniczną Klienta.

5. Przeglądanie asortymentu oraz kupowanie produktów Sklepu Internetowego MacoDesign nie wymaga rejestracji.

 

§ 2 Rejestracja

1. W celu rejestracji w Sklepie Internetowym MacoDesign (założenia konta Klienta) należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając nick (pseudonim), adres e-mail oraz hasło. Rejestracja wiąże się z zaakceptowaniem regulaminu dostępnym pod adresem: http://macopoland.com/regulamin.html

2. Rejestracja w Sklepie Internetowym MacoDesign, jak również korzystanie z funkcjonalności Sklepu Internetowego MacoDesign, są nieodpłatne.

3. Po zarejestrowaniu się w Sklepie Internetowym MacoDesign każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym.

4. W celu usunięcia konta Klienta ze Sklepu Internetowego Macodesign należy wysłać wiadomość elektroniczną z prośbą o usunięcie konta, poprzez zakładkę “kontakt” lub wysyłając maila pod adres biuro@macodesign.eu.

 

§ 3 Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego MacoDesign

1. Logowanie do Sklepu Internetowego MacoDesign odbywa się poprzez wpisanie w formularzu logowania adresu e-mail lub nicku oraz hasła podanych przy rejestracji konta Klienta..

2. Wraz z zarejestrowaniem się w Sklepie Internetowym MacoDesign tworzony jest profil Klienta. W profilu Klienta możliwe są zmiany ustawień dotyczących adresu płatności oraz adresu wysyłki.. Zamieszczając wszelkie dane w koncie Klienta, Klient oświadcza, iż władny jest do posługiwania się powyższymi danymi, w tym do decydowania o udostępnieniu ich nieograniczonemu kręgowi osób.

3. Klient, który zarejestrował konto, może korzystać ze wszystkich dostępnych funkcjonalności Sklepu Internetowego MacoDesign, w tym składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego MacoDesign oraz wystawiać opinie.

4. Klient z momentem zamieszczenia danej opinii:

b) oświadcza, iż dana opinia nie narusza powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich, w tym praw na dobrach niematerialnych osób trzecich, dóbr osobistych osób trzecich, ani zasad współżycia społecznego;

c) zamieszczając daną opinię udziela nieograniczonej licencji na korzystanie przez MacoDesign z powyższego materiału.

d) na wypadek jakichkolwiek roszczeń osób trzecich dotyczących materiału zamieszczonego przez Klienta w Sklepie Internetowym MacoDesign, Klient zobowiązuje się do naprawienia szkody poniesionej przez Firmę z tego tytułu w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie, a także do przystąpienia do postępowania sądowego lub pozasądowego po stronie MacoDesign na pierwsze jej wezwanie.

5. Firma uprawniona jest do zablokowania konta Klienta, jeżeli uzna jego działanie w ramach Sklepu Internetowego MacoDesign za naruszające powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich (w tym w szczególności prawa na dobrach niematerialnych), dobra osobiste osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub postanowienia niniejszego regulaminu. Zablokowanie konta oznacza rozwiązanie umowy z Klientem o świadczenie usług w trybie natychmiastowym.

6. Firma uprawniona jest do usuwania ze Sklepu Internetowego MacoDesign opinii sprzecznych z prawem, naruszających prawa osób trzecich, dobra osobiste, zasady współżycia społecznego lub postanowienia niniejszego regulaminu.

8. Firma, stosownie do powszechnie obowiązujących przepisów prawa, nie ma obowiązku sprawdzania opinii zamieszczonych przez Klientów w Sklepie Internetowym MacoDesign. W przypadku gdy którakolwiek z opinii zamieszczonych w Sklepie Internetowym Macodesign narusza powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub regulamin, należy poinformować o tym Firmę za pośrednictwem zakładki “kontakt” wskazując adres internetowy, pod którym dostępna jest dana opinia w ramach Sklepu Internetowego MacoDesign oraz informując, na czym polega naruszenie.

9. Wszelkie nieprawidłowości w działaniu Sklepu Internetowego MacoDesign mogą być zgłaszane Firmie za pośrednictwem zakładki “kontakt”.

11. Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy:

a) loginu i hasła do swojego konta w Sklepie Internetowym MacoDesign. W granicach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa odpowiedzialnym za wszelkie działania związane z posługiwaniem się loginem i hasłem do danego konta w Sklepie Internetowym MacoDesign jest Klient, przy czym hasło stanowi informację poufną do wyłącznej wiadomości Klienta;

 

§ 4 Informacje o produktach

1. Informacje o produktach dostępnych w asortymencie Sklepu Internetowego MacoDesign stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

2. Ceny produktów wskazanych na stronach internetowych Sklepu Internetowego MacoDesign:

a) zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich

b) nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia produktu do Klienta, od wartości oraz wielkości zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta.

3. Firma zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

 

§ 5 Warunki realizacji zamówień

1. Klient może składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego MacoDesign przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę.

2. W celu złożenia zamówienia należy:

a) wybrać produkt będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);

b) wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia produktu);

c) wpisać dane odbiorcy zapłaty oraz adres, na który ma nastąpić dostawa produktu.

d) wybrać sposób płatności

e) zaakceptować regulamin

g) kliknąć przycisk „Złóż zamówienie”.

4. Firma uprawniona jest do wprowadzenia maksymalnej ilości sztuk danego produktu objętej jednym zamówieniem

5. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Firmie oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego produktu.

8. Firma zastrzega sobie prawo ograniczenia sposobów dostawy oraz form płatności w odniesieniu do danych produktów, lub ilości zamawianych produktów.

9. Firma zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobów dostawy oraz form płatności w stosunku do Klienta, który:

a) co najmniej dwukrotnie nie odebrał przedmiotu zamówienia dostarczanego za pośrednictwem Firmy GLS, płatnego przy odbiorze, w terminie 14 dni od dnia dostarczenia go do właściwej placówki Firmy GLS;

b) co najmniej dwukrotnie nie odebrał przedmiotu zamówienia przesłanego przesyłką kurierską.

10. W przypadku braku w magazynie zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, w tym także, jeśli zakup ich od dostawców Firmy nie będzie możliwy w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Firma poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta, w terminie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

11. W przypadku, gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa, Firma może zaproponować Klientowi:

a) anulowanie całości zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta Firma będzie zwolniona z obowiązku realizacji zamówienia);

b) anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym Firma będzie zwolniona z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie);

c) podział zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej części zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta wysłanie składających się na zamówienie produktów zostanie dokonane w kilku odrębnych przesyłkach).

12. W przypadku gdy Klient nie wybierze żadnego ze sposobów realizacji zamówienia w sytuacji, o której mowa w ust. 11 niniejszego paragrafu (w tym również w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem z przyczyn nie leżących po stronie Firmy), MacoDesign dostarczy Klientowi produkty, co do których zamówienie może być zrealizowane w terminie, w pozostałym zakresie zamówienie zostanie anulowane, o czym Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej wskazany w koncie Klienta. Klient może odstąpić od umowy w zakresie, w jakim została zrealizowana, na zasadach określonych w § 11 regulaminu.

13. W przypadku gdy Klient nie podejmie żadnej decyzji w sytuacji, o której mowa w ust. 11 niniejszego paragrafu (w tym również w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem z przyczyn nieleżących po stronie Spółki), Firma może anulować zamówienie w całości.

14. W przypadku anulowania zamówienia w sytuacji wskazanej w ust. 12-13 niniejszego paragrafu, jeśli zapłata za przedmiot zamówienia została dokonana z góry, Firma zwróci Klientowi zapłaconą kwotę (lub jej części w przypadku realizacji zamówienia w części) zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Zasady zwrotu należności zostały szczegółowo opisane w § 12 regulaminu.

15. Pod pojęciem anulowania zamówienia przez Firmę, o którym mowa w ust. 12-14 niniejszego paragrafu, należy rozumieć przysługujące Firmie umowne prawo odstąpienia, z którego MacoDesign może skorzystać w terminie odpowiadającym terminowi, o którym mowa w § 8 ust. 1 niniejszego regulaminu. W przypadku gdy termin, o którym mowa w § 8 ust. 1 niniejszego regulaminu, jest krótszy niż 30 dni, Firma może wykonać umowne prawo odstąpienia w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy z Klientem.

16. W przypadku podania przez Klienta błędnych lub niedokładnych danych, w tym w szczególności błędnego lub niedokładnego adresu, Firma nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.

 

§ 6 Formy płatności i rozpoczęcie realizacji zamówienia

1. W przypadku gdy przedmiot zamówienia ma być dostarczony na terenie Polski zapłaty można dokonać:

a) przed odbiorem przedmiotu zamówienia (płatność z góry) - przelewem bankowym, punktami PAYBACK zgodnie z ust. 4 poniżej.

2. Zapłaty punktami PAYBACK może dokonać Klient będący Uczestnikiem Programu PAYBACK, który uprzednio zarejestrował swoją Kartę PAYBACK zgodnie z Regulaminem – Warunki Uczestnictwa w Programie PAYBACK („Regulamin PAYBACK”). Uczestnik Programu, który posiada niezarejestrowaną Kartę PAYBACK może zarejestrować tę kartę na zasadach określonych w Regulaminie PAYBACK. Regulamin PAYBACK jest dostępny na stronie internetowej pod adresem:http://www2.payback.pl/regulamin. Płatność punktami PAYBACK odbywa się według przelicznika 1 punkt = 1 grosz. Płatności punktami PAYBACK można dokonać nabywając produkty o łącznej wartości co najmniej 1 złoty, co stanowi 100 punktów.

3. W przypadku gdy przedmiot zamówienia ma być dostarczony poza granicami Polski, zapłaty można dokonać przelewem bankowym lub kartą płatniczą w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych w danym momencie przez Firmę, punktami PAYBACK zgodnie z ust. 4 poniżej. Realizacja zamówienia nastąpi po otrzymaniu przez Spółkę potwierdzenia przez podmiot realizujący płatność poprawnego wykonania płatności.

4. Klient może zapłacić za zamówienie z góry korzystając zarówno, z przelewu bankowego jak i punktów PAYBACK .

5. Firma zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia lub zaprzestania przyjmowania płatności punktami PAYBACK. O zawieszeniu lub zaprzestaniu przyjmowania płatności punktami PAYBACK Firma poinformuje na stroniewww.payback.pl z co najmniej jednomiesięcznym wyprzedzeniem.

Dostępne formy płatności, którymi można realizować płatność:
Karty płatnicze:

  • Visa
  • Visa Electron
  • MasterCard
  • MasterCard Electronic
  • Maestro

W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

W paragrafie o czasie realizacji zamówienia

 

§ 7 Czas realizacji zamówień

1. Firma nadaje przesyłkę z przedmiotem zamówienia do 7 dni od daty złożenia (dni roboczych tj. dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy). Powyższa informacja to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania przedmiotu zamówienia do Klienta za pośrednictwem Firmy GLS. Czas realizacji zamówienia jest podawany z uwzględnieniem terminu skompletowania wszystkich zamówionych produktów. Czas realizacji zamówienia uzależniony jest od dostępności danego produktu.

2. Na terenie Polski przedmiot zamówienia może być dostarczony za pośrednictwem Firmy GLS pod wskazany przez Klienta adres.

3. Poza terenem Polski przedmiot zamówienia jest dostarczany za pośrednictwem Firmy GLS pod wskazany przez Klienta adres.

4. Firma nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy lub brak dostawy z powodu podania przez Klienta nieprawidłowych lub niepełnych danych, w tym nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy.

5. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

 

§ 8 Warunki reklamacji

1. Klient, nabywający produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od daty wydania mu danego towaru, o ile w terminie dwóch miesięcy od dnia, w którym stwierdził niezgodności dostarczonych produktów z umową, zawiadomi Spółkę o stwierdzonej niezgodności.

2. Firma w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

3. Warunkiem koniecznym, aby Firma rozpatrzyła reklamację, jest dostarczenie jej przez Klienta reklamowanego produktu lub produktów wraz z dowodem zakupu tego produktu (produktów) od MacoDesign i opisem reklamacji.

4. W przypadku gdy produkt był dostarczany za pośrednictwem Firmy GLS, reklamację (tj. reklamowany produkt, dowód zakupu i opis reklamacji) należy odesłać na adres Magazynu (rekomendujemy wysyłkę za pośrednictwem Firmy GLS).

5. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Firma naprawi lub wymieni Klientowi reklamowany produkt na pełnowartościowy lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwróci należność za reklamowany produkt w ciągu 14 (czternaście) dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

7. Klient nabywający produkt w celu związanym z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient nie będący konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność Firmy z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ogranicza się do kwoty, jaką Klient zapłacił Firmie za nabycie danego produktu.

 

§ 9 Warunki gwarancji

1. Produkty mogą być objęte gwarancją przez Firmę

2. W przypadku produktu, na który Firma udzieliła gwarancji, Klient może reklamować produkt posiadający wady.

 

§ 10 Rezygnacja z zamówienia oraz odstąpienie od umowy

1. Klient może zrezygnować z zamówienia, jeśli składające się na nie produkty nie zostały jeszcze przygotowane do wysyłki:

a) kontaktując się za pomocą zakładki kontakt;

2. Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w Sklepie Internetowym MacoDesign w zakresie niezwiązanym z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (konsument) może odstąpić od umowy sprzedaży produktu zakupionego w Sklepie Internetowym MacoDesign bez podawania przyczyny w ciągu 10 (dziesięć) dni kalendarzowych od dnia otrzymania zrealizowanego zamówienia (wydania produktu), za wyjątkiem (stosownie do art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za produkt niebezpieczny (tekst jednolity z dnia 14 września 2012 r., Dz. U. z 2012 r., poz. 1225):

a) produktów, których stan po odbiorze przez Klienta uległ zmianie.

3. Odstąpienie od umowy zgodnie z ust. 2 powyżej wymaga złożenia oświadczenia na piśmie w terminie wskazanym w ust. 2 powyżej. W takim przypadku Klient zobowiązany jest do zwrotu Spółce produktu w stanie niezmienionym. Koszt zwrotu produktu w wyniku odstąpienia ponosi Klient. Firma zwróci Klientowi w terminie 14 dni uiszczoną przez Klienta należność.

4. Firma nie odbiera kierowanych do niej przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.

 

§ 11 Zwrot należności Klientom

1. Firma dokona zwrotu należności w ciągu 14 dni kalendarzowych w przypadku:

a) anulowania zamówienia

b) zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) z zamówienia, które zostało dostarczone za pośrednictwem Firmy GLS.

c) uznania reklamacji i braku możliwości naprawy uszkodzonego produktu lub wymiany na nowy.

2. Firma dokona zwrotu pieniędzy na:

a) rachunek bankowy Klienta – jeśli zamówienie było opłacone:

- z góry za pomocą przelewu.

Jeżeli zamówienie zostało opłacone punktami PAYBACK, należna kwota zostanie zwrócona w formie odpowiedniej ilości punktów PAYBACK, w zależności od wyboru Klienta. Jeżeli Klient nie dokona żadnego wyboru, należność zostanie zwrócona w formie przelewu.

6. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Firma nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli pomimo skierowania do Klienta na podany przez niego adres mailowy wezwania do przesłania Spółce numeru rachunku bankowego Klienta, Klient nie prześle Firmie takiego numeru rachunku bankowego lub gdy odpowiedź nie będzie zawierać danych umożliwiających dokonanie zwrotu. Firma nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli są one wynikiem podania przez Klienta błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku bankowego.

8. W przypadku gdy Klient dokonał płatności za zamówienie z nienależącego do niego rachunku bankowego, zwrot nastąpi bezpośrednio na rzecz posiadacza tego rachunku bankowego, przy użyciu których nastąpiła płatność na rzecz Firmy zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym paragrafie w ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu.

 

§ 12 Dane osobowe

1. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Firmę danych osobowych podanych przez niego w procesie rejestracji konta w Sklepie Internetowym Macodesign oraz w procesie korzystania ze Sklepu Internetowego Macodesign, w tym dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym Macodesign Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Firmę danych osobowych może uniemożliwiać świadczenie przez Firmę usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Klienta zakupów w Sklepie Internetowym MacoDesign.

2. Dane osobowe przetwarzane są przez Firmę, tj. spółkę pod firmą p. E-Commerce Services sz o.o. z siedzibą w Warszawie (00-017) przy ul. Marszałkowskiej 104/122, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 366821, NIP: 525-248-82-39, REGON 142562541, o kapitale zakładowym w wysokości 51 558 390,00 zł.

3. Firma przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Klienta w Sklepie Internetowym Macodesign.

4. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na konto Klienta (zakładka „Twoje konto”).

5. Udostępnienie przez Klienta danych osobowych w profilu publicznym Klienta, o którym mowa w § 3 ust. 2 regulaminu, oznacza wyrażenie zgody na udostępnienie tych danych nieograniczonemu kręgowi osób.

6. Klient oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Klienta.

 

§ 13 Postanowienia końcowe

1. Informacje o produktach zamieszczone na stronach Sklepu Internetowego MacoDesign nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

2. Firma dokłada wszelkich starań by świadczone usługi w ramach Sklepu Internetowego MacoDesign były na najwyższym poziomie, jednakże Firma nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Sklepu Internetowego MacoDesign w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Sklepu Internetowego MacoDesign.

3. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Firma nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

4. Indywidualne ustawienia komputera mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją produktu na komputerze Klienta a rzeczywistym wyglądem produktu (kolor, proporcje itp.).

5. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176 z późn. zm.) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271 z późn. zm.).

6. Wszystkie nazwy produktów zamieszczone na stronie Sklepu Internetowego MacoDesign używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).

8. Klient akceptując niniejszy regulamin zgadza się na zbieranie i udostępnianie Firmie statystyk swojej obecności i aktywności w Sklepie Internetowym MacoDesign. Dane są zbierane automatycznie i mogą zostać wykorzystane do analizy aktywności Klientów.

9. W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Sklep Internetowy MacoDesign korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. cookies). Klient może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookie może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Sklepu Internetowego MacoDesign. Korzystanie przez Klienta z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików cookie na urządzeniu Klienta, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na tym urządzeniu Klienta.

10. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego a Spółką rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby MacoDesign.

11. Firma zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Firmę, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie Sklepu Internetowego MacoDesign zmienionego regulaminu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium